#27

Everyone has the right to freedom of speech and thoughts

Month: February, 2012

Statement by Nasheed

“އަހްމަދީ ބާޒާރު ފިހާރައެއްގައި ދުވަމުން ދުވަމުން ގޮސް އަޅުގަނޑާ މާރިޔާއާ މޫސާ މަނިކާ ވަދެ ތިއްބާ ބާޣީ ވަހީދު ފޮނުވައިގެން އައި ހަތަރު ފަސް ސްޓާފޯސް

މީހަކު ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި ހިފީ. އަޅުގަނޑު އެކުއްޖާ ކައިރީ ބުނިން ބަލަ ކަލޯ ތި ހެދީ ކިހިނެއްހޭ! އަޅުގަނޑަކީ އެ ބާވާތުގެ މީހެއް

ނޫނޭ. ދެން އެސޮރު ހެދި ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަނގަޔަށް އަތް ކޮއްޕާލީ. އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރައިފި މީ ކޮންކަހަލަ ފުލުސް ތަމްރީނެއް ބާއޭ!” ނަޝީދު’

ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޑު އަހަން މުހައްމަދު އަމީން އަވާހަރަ ކޮށްލެވުނު އިރު އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު މާފް ނުކުރާނީ އެމަނިކުފާނުގެ… ހިފި މީހާއަށޭ.

އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ… ހިފި މީހާއަށް ވެސް މާފް ކޮށްފިން.” ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ަStatement from Sun Online (www.sun.mv)

Advertisements

Maldivian Democratic Party Gethering @artificial beach 11th February 2012

Majority of the people are with the opposition party Maldives democratic party MDP as you see these pictures of massive gathering at the MDP gathering. As you see there are DOZENS of people around and i have never seen such a big crowd in any gathering before. Fact we have to believe is that after stepping down as president, Nasheed’s supporters are increasing rapidly day by day! As people say they need Nasheed because he ruled for the people, and to the people!

POWER TO THE PEOPLES DEMOCRACY

Guns were secretly passed into the Coastguard Building..

Last few moments before President was forced to resign…Guns were secretly passed into the Coastguard Building…. Why? We demand for an explanation from MNDF

MILITARY COUP

President state…

President stated that he was forced to step down at gun point! what we have seen as a reality. At the 7th of this month we have seen troops forced president to step down ! videos and other contents of media have shown the proof of what i mentioned just now. They have not followed chain of command and with broken code of conduct i really can say that we have no more trust to any cops out here in Maldives.

Along with some political oppositions our military troops joined in this dirty game of the politics to kick out our president (World’s Island President) out of office ! Of course most least activity of politics. President came with a peoples poll & I believe that president should be selected with a peoples poll not by a military revolution. Specially country like Maldives should follow such a line in democracy and so its not acceptable that when oppositions felt that they will not be succeeded in the game and so wanted to have a revolution without seeing what exactly citizens of Maldives feel. This is a democracy its not a military government and crossing the borders of the law should not be accepted by any of us . What i can say is 30 years of dictatorship 3 years of democracy & Another 3 DAYS of military government ! This is big picture of our Maldive Nation!

7th February : Scene was non military officers went on commanding the cops when they really don’t have any legal obligations or legal authority on making commands. This was not accepted wrong and in democracy it is considered as foxes around, and its important for everyone of us to eliminate these foxes as soon as possible to make this country law full and peaceful nation.

Following day at 8th of this month nasheed stated to press that he was forced to resign at gun point. Very true on what we saw. It was a coup and with the massive armed forces around and no control on his hand he was forced out to leave the office without any choice. With the urgent meeting of his Party he went on with his followers for a silent protest around the Male’ . Never expected force charged on them and harmed several followers and Members of Maldives Democratic Party. Nasheed was beaten so badly and other leaders of the MDP were also beaten ! So is this what we call democracy ? Is this what we call peace ? Is this what we call freedom of expression ! No we call this as a political violence against several innocents ! Not acceptable !

 

Siyah Khaleel

 

muzaahara-19-493x480

MDP Protest against new government

Two police beating the innocent person

About

Social Volunteer, Part time presenter , interested in exploring politics & top of everything ECO FRIENDLY

COUP ALL AROUND MALE’

COUPS AROUND CAPITAL MALE’

7th February was marked as one of the darkest day for the democracy. Minority of people and military coup were all around Male’. Police & Cops around the city Male’. It was not so  clear that what the picture was. though we have seen confused president with the cops who were protesting against him.  Soon we got the news that president Nasheed stepped down from the presidency. Before leaving the office he conveyed the address to the nation stating that he is resigning for the sake of the people and the country. Very true infact. All the cops were gone bad ! They forced president nasheed to step down at gun point. It was the very least acceptable act in democracy but oppositions and police with military coup did it ! I was ashamed of what all did ! I had no more respect for the police and military for a coup they did. The day went on with sadness for the people and happiness for the some people. Is it really what people wanted (or) is that total autocratic military coup ! I would like to say it was a coup ! Yes it was.

 

8th February evening with president Nasheed Dozens of people were protesting around the Male’. A silent protest but with the dozens of people when Nasheed and his followers went near Maldives Monitory Authority (MMA) (where oppositions were protesting for over 22 nights) Coup charged against president nasheed & his followers hurting dozens of people . It was a coup and so many were arrested while hospitals got busy with the injured people. The day was marked as another darkest day to democracy and probably there was no act made by Waheed on such violence by police. Question is the police really do have such a power ?

Siyah Khaleel

Photo of MDP protesters at Massive gathering