Statement by Nasheed

by CYAH

“އަހްމަދީ ބާޒާރު ފިހާރައެއްގައި ދުވަމުން ދުވަމުން ގޮސް އަޅުގަނޑާ މާރިޔާއާ މޫސާ މަނިކާ ވަދެ ތިއްބާ ބާޣީ ވަހީދު ފޮނުވައިގެން އައި ހަތަރު ފަސް ސްޓާފޯސް

މީހަކު ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގައި ހިފީ. އަޅުގަނޑު އެކުއްޖާ ކައިރީ ބުނިން ބަލަ ކަލޯ ތި ހެދީ ކިހިނެއްހޭ! އަޅުގަނޑަކީ އެ ބާވާތުގެ މީހެއް

ނޫނޭ. ދެން އެސޮރު ހެދި ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަނގަޔަށް އަތް ކޮއްޕާލީ. އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރައިފި މީ ކޮންކަހަލަ ފުލުސް ތަމްރީނެއް ބާއޭ!” ނަޝީދު’

ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޑު އަހަން މުހައްމަދު އަމީން އަވާހަރަ ކޮށްލެވުނު އިރު އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު މާފް ނުކުރާނީ އެމަނިކުފާނުގެ… ހިފި މީހާއަށޭ.

އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ… ހިފި މީހާއަށް ވެސް މާފް ކޮށްފިން.” ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ަStatement from Sun Online (www.sun.mv)

Advertisements